img

นายสวาท   นาทอง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เชื่อมโยงภายใน

 

 

 

 

 

      นายชาญชัย  ศรีพล
          ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

      นายประยุทธ   ยงยอด
            ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

       นายพรชัย   ยืนยาว
            ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

       นายบุญเรือง  พรมสิทธิ์
            ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

       นายเริงฤทธิ์   ไชยศรี
            ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

       นายอนันต์  หงษ์เหิน
            ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

       พระครูสถิตสมณคุณ
        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

 

       พระณรงค์จิตวโร
     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

 

       ส.อ.เอกชลิต   เนตรซิว
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

       ด.ต.วัชรพงษ์  สิงห์ศร
           ผู้แทนศิษย์เก่า

 

 

       นางวนิดา   คงแสนคำ
         ผู้แทนผู้ปกครอง

 

 

       นายสุรชน   เดื่อดิน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

      นายบุญสวน   ศรีเชียงสา
        ผู้แทนข้าราชการครู

 

 

       นายสุพจน์   แสงสุข
       ผู้บริหารสถานศึกษา