นางสุมาลา  ดำเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

     นางปนัดดา  นามวิจิตร
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

  นางมะนิตย์   กัญญาสิทธิ์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

    นางแจ่มจันทร์  จันทร์หล้า
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

   

       นางนิรัติศัย  สุดเพาะ
       ครูชำนาญการพิเศษ


    นายอภิชาติ  จันทร์ชูเพชร
                  ครู

 

    นางสาวปนัดดา  ปัดชาเขียว
                ครู

 


    นางกัณฐิกา  ป่าโพธิ์ชัน
                  ครู

 


    นางสาวสิริพร   บัวจันทร์
              ครูผู้ช่วย