img

นางนงเยาว์   ศรีเชียงสา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

นางศรีวรรณ  พันธ์สวัสดิ์สกุล
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

     นายประหยัด  สุ่มมาตย์
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

     นายบุญพบ   พิมพ์แสง
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นายสุวรรณ   โภคเกาะ
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

      นายวินัย    ปานเนาว์
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
     ครูชำนาญการพิเศษ

     นายทวี   พาเมืองพล
     ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญจันทร์   ก้านอินทร์
    ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

      นางณัฐกฤตา  อุทัยนา
                   ครู