นางสาวณภัสสอร    ชื่นชม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

    นางวิไลวรรณ   พรมสิทธิ์
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางจิราพร   แฝงดาหาร
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

         นางสุนี   พิริยะกุล
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

     นางสัมฤทธิ์    โคตรธนู
       ครูชำนาญการพิเศษ

         นางสุนี   พิริยะกุล
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางสาวสุพรรณี  หาญวงษา
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นายนิรมิตร   นามวิจิตร
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

     นางวรรณศรี   คมขำ
      ครูชำนาญการพิเศษ

    นางนิฤมล   จันทร์ดาเสือ
       ครูชำนาญการพิเศษ

    ว่าที่ ร.อ.ภาคภูมิ  มุพิลา
      ครูชำนาญการพิเศษ