นางสาวกรรณิกา  ธาดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

     นายบุญสวน   ศรีเชียงสา
       ครูชำนาญการพิเศษ

  นางสาวสุนันทา  มานะปรีชาธร
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

       นางนิภา   ถาเขียว
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

       นางละมัย   วงศ์ลาศ
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางวรรณภา  ปานเนาว์
       ครูชำนาญการพิเศษ

   นางสาวศิราณีย์  วงษ์สุวรรณ
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นายชัยเดช   โพธิ์เกตุ
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางทองทิพย์  เนตรซิว
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางสมพิศ  ธนธรรมสถิต
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางณปภัช  รู้สมกาย
     ครูชำนาญการพิเศษ

     นางวราลักษณ์  สีระคาม
          ครูชำนาญการ

     นายบุญเทียน  สุนารี
       ครูชำนาญการ

 


     ดร.นรินทร   รัตนทา
              ครู

นางสาวขวัญชนก  พันธุ์สวัสดิ์สกุล
                   ครู

     นายวิทยา    เขียวทอง
                 ครู


       นายพิชิต   สุดโต
        ครูชำนาญการ

     นางสาวพรนภา  ศิลาอ่อน
                 ครู