นางสาวนิตยา เทพาขันธ์  
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

เชื่อมโยงภายใน

 

 

 

 

 

  

 

    นางปิยนันท์   แก้วสุพรรณ      
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

     นางอรอนงค์  สุทธิบุตร
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

      นางธิดา   โกจารย์ศรี
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นางเอมพลอย  เพ็ชรสว่างเกิด
          ครูชำนาญการ

 

    

      นางสุกัญญา   มูลวารี
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นางสาวนิภาพร   ใจบุญ
                  ครู 

   นางภัทรานิษฐ์  สิงห์บุราณ
            ครูผู้ช่วย

   นางสาววณิชชา  สุทธิวงศ์
            ครูผู้ช่วย

   นางสาวณริชา มีกุญชร
               ครู