img

   นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

      นายสรายุทธ  ยนยุบล
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นายอภิสิทธิ์   มะโนดี
          ครูชำนาญการ

 

      นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
           ครูชำนาญการ

 

       นายเอกรัฐ   โกศล
              ครู